06 51 288 289

Tekstgrootte

Patiënten

Aanmelding, afspraken en wachttijden

Aanmelding voor vergoede zorg kan alleen plaatsvinden met een verwijzing van een (huis)arts, bij voorkeur digitaal via Zorgdomein. Na ontvangst van uw verwijzing wordt er uiterlijk binnen 10 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen voor een aanmeldgesprek bij een van de psychologen. Indien wij geen passend aanbod hebben op uw zorgvraag dan verwijzen wij u terug naar de verwijzer met, indien mogelijk, een (verwijs)advies. Belt of mailt u ons via het contactformulier als de aanmelding niet-vergoede zorg, vragen of andere zaken betreft.

Het aanmeldgesprek vindt plaats uiterlijk binnen 5 weken na ontvangst van de verwijzing. De uitnodiging voor het aanmeldgesprek ontvangt u van uw behandelend psycholoog per telefoon of email. De wachttijd tussen het aanmeldgesprek en behandeling is maximaal 12 weken. De genoemde wachttijden vallen ongeveer binnen de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogeheten 'treeknormen'). Wanneer u een wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met onze praktijk, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling​. Genoemde wachttijden worden maandelijks ge-update. Als zorgaanbieder zijn wij wettelijk verplicht (NZA) om onze wachttijd ook maandelijks aan te leveren bij Vektis.

Bij de eerste afspraak dient u de verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist mee te nemen als deze al niet digitaal (bijvoorbeeld via Zorgdomein) is aangeleverd. Een intake duurt 60-90 minuten en een reguliere afspraak 45 minuten, tenzij anders afgesproken zoals bij een neuropsychologisch onderzoek. Die duren afhankelijk van de vraagstelling 2-5 uur, inclusief korte pauze(s).

Afspraken kunnen tot uiterlijk 48 uur vóór het tijdstip van de afspraak van tevoren kosteloos worden afgemeld per telefoon, sms of email. In andere gevallen wordt E 50,00 'no show'-tarief in rekening gebracht (zie verder bij 'Vergoeding').

Bij spoedgevallen, niet zijnde een crisis-situatie (zie verder onder 'Crisis-situatie'), kunt u altijd direct een beroep op ons doen via het algemene telefoonnummer of emailadres. Voor vervanging tijdens ziekte, vakanties of verlof wordt zorggedragen. De vervangend psycholoog staat dan vermeld op onze website onder de rubriek 'Nieuws & Agenda'.

Werkwijze

Na gerichte ziekte- en/of zorggerichte (neuro)psychologische diagnostiek met klinisch interview, observatie, vragenlijsten en tests bestaat eventuele behandeling uit individuele en/of groepstherapie, die zowel steunend/structurerend als inzichtgevend kan zijn. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie (CGT), acceptance and commitment therapy (ACT), systeemtherapie en geheugen-strategietraining. De diagnostiek en behandeling kan voor een deel verlopen via e-health technieken waarbij gebruik wordt gemaakt van applicaties via internet, smart phone of video-consulting.

Het doel van de behandeling is het psychisch herstelproces op gang te brengen en te bestendigen. Voorts wordt steun geboden bij het accepteren en leren omgaan met de beperkingen van de (hersen)aandoening, thuis, op school of werk. Het welzijn / kwaliteit van leven van de patient en zijn/haar mantelzorger(s) en sociale omgeving staat daarbij altijd centraal.

Wij werken volgens de meest recente 'evidence-based' klinisch wetenschappelijke inzichten, richtlijnen en protocollen, bij voorkeur in multidisciplinair samenwerkingsverband. Daartoe onderhouden wij nauwe contacten met lokale en regionale zorginstellingen en (netwerken van) hulpverleners, waaronder huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, bedrijfsartsen en medisch specialisten zoals neurologen, revalidatieartsen en psychiaters. Wij zijn onder meer aangesloten bij de Zorggroep Katwijk en het Wijksamenwerkingsverband Lisse.

Het gehele proces (inhoud en timing) van het diagnostiek- en/of behandelingstraject wordt in samenspraak met u van tevoren vastgelegd in een 'Behandelplan'. Bij de begin-, tussentijdse- en eindevaluatie van het traject wordt, naast de mondelinge toetsing tijdens ieder regulier consult, gebruik gemaakt van specifieke 'Routine Outcome Monitoring' (ROM) vragenlijsten. Het werken met ROM is binnen de GGZ wettelijk verplicht. In dat kader dienen wij de (geanonimiseerde) ROM gegevens conform contractuele overeenkomst te delen met de Alliantie kwaliteit in de GGZ (Akwa GGZ, voorheen de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR)). Na afsluiting van het behandeltraject wordt het resultaat daarvan, inclusief de duur van de behandelperiode, diagnose, toegepaste behandeltechnieken en (eventueel) advies, schriftelijk aan de verwijzer gecommuniceerd. U krijgt een kopie van deze afsluitende brief.

De tevredenheid van onze patienten meten wij aan het eind van een zorgtraject met de CQ-index (consumer quality index). Dit is een algemeen gebruikte vragenlijst waarmee u onze inspanningen met onder meer een rapportcijfer kunt beoordelen. Uw beoordeling wordt gebruikt voor het optimaal houden van de kwaliteit van onze zorg. Tot nu toe geven onze patienten gemiddeld een 8.3 als rapportcijfer voor onze totale zorgverlening (peiljaar 2017).

Vergoeding

Uw afspraak voor diagnostiek, advies of behandeling (ook telefonisch, via video of email) kost geld. Veel kosten worden vergoed, maar misschien ook niet alles. Dit hangt af van uw verzekering. Voorkom financiele verrassingen en check daarom hoe het zit. Dat doet u bij uw verzekeraar. Houdt u verder rekening met uw wettelijk verplicht eigen risico van E 385,00 (2023) als u 18+ bent. Voor overige voorwaarden verwijzen wij u naar uw zorgpolis. De tarieven voor consultancy, keuringen of supervisie (allen 21% BTW belast) zijn op aanvraag te verkrijgen.

Wij hebben contracten met alle (clusters van) Nederlandse zorgverzekeraars, te weten ASR, CaresqCZ, DSW, ENO, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. Jaarlijks stelt de NZA maximum tarieven vast voor de zorgproducten binnen de GBGGZ en SGGZ. Afhankelijk van het contract met de zorgverzekeraar mogen wij een bepaald percentage van het maximum NZA tarief deklareren als vergoeding voor onze verrichting(en). Het maximum tarief voor onverzekerde zorg zonder diagnose of in het kader van coaching bedraagt conform het maximale NZA-tarief E 242,66 (diagnostiek) of E 212,00 (behandeling) per contactuur. In de volgende documenten vindt u de maximale NZA tarieven voor de zorgproducten in de GGZ 2023 en 2024. (Kwaliteitsstatuut ambulant sectie II). De zorgverzekeraars hanteren in hun contracten een lager tarief dan het maximale NZA tarief.

Voor verzekeraars waarmee wij geen contracten hebben afgesloten, bijvoorbeeld buitenlandse verzekeringen van expats, hanteren wij 100% van de NZA tarieven. Dit maximale NZA-tarief hanteren wij eveneens voor zelfbetalers. Wij brengen een 'no show'-tarief van E 50,00 in rekening als u zonder kennisgeving (tot uiterlijk 48 uur vóór het tijdstip van de afspraak) niet op een afspraak komt (zie ook bij 'Aanmelding, afspraken en wachttijden'). No shows' worden níet vergoed door uw zorgverzekeraar en worden door ons bij u in rekening gebracht onder de volgende algemene betalingsvoorwaarden.

In de GBGZZ en SGGZ zijn in de regel de volgende diensten uitgesloten voor vergoeding door uw zorgverzekeraar en dient u dus dan ook zelf te betalen. Het gaat om neurofeedback, intelligentieonderzoek ('IQ'), begeleidingen van niet-geneeskundige aard, zoals trainingen, coaching en cursussen, orthopedagogische zorg, hulp bij werk-, school- en relatieproblemen, behandeling van aanpassingsstoornissen, enkel diagnostiek zonder de bedoeling dat GGZ behandeling plaats vindt op basis van een diagnose volgens internationaal erkende standaarden (de DSM-5), behandeling met opname via het Minnesota model, behandeling bij obesitas (overgewicht) en eetverslaving, keuringen (bijvoorbeeld ten behoeve van keuringen voor arbeids(on)geschiktheid, rijvaardigheid of wervings- of selectieprocedures), medisch psychologische zorg, meer dan 1 behandeltraject binnen één kalenderjaar, tenzij er twee maanden na het vorige behandeltraject klachtenvrij zijn verstreken, of zorg aan huis.

Neuropsychologisch onderzoek (NPO) primair in het kader van een arbeidsgerelateerde (UWV, Arbo, werkgever) of juridische vraagstelling (letselschade) wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Neemt u contact met ons op als u hierover vragen heeft.

Crisis-situatie

Soms kan het gebeuren dat gedrag dusdanig is ontregeld dat er sprake is van een crisissituatie waarbij direct en doelmatig handelen is vereist. In dat geval dient er contact te worden opgenomen met uw huisarts of huisartsenpost. Is er sprake van acuut levensgevaar? Bel dan 112. Lees meer over crisissituaties bij GGZ Rivierduinen.

Kwaliteitswaarborg, kwaliteitsstatuut GGZ, keurmerken.

Uw psycholoog is BIG-geregistreerd. Voor deze registratie dient elke psycholoog aan bepaalde wettelijke voorwaarden te voldoen. De toetsing op registratie en 5-jaarlijkse herregistratie na bij- en nascholing, intervisie en andere professionele activiteiten is in handen van de Federatie van Gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten (FGzP). Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en voldoen als zodanig aan de door hen gestelde LVVP kwaliteitscriteria en NIP beroepscode. De LVVP en het NIP zijn beroepsverenigingen. Voor onze opleidingserkenning GZ-psycholoog (zie ook 'Opleiding & Onderzoek') worden wij iedere 5 jaar gevisiteerd door het RINO. De laatste 5-jarige visitatie door de LVVP heeft plaatsgevonden in 2020.

Patientenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een veldnorm voor de kwaliteit voor de curatieve GGZ ontwikkeld. Deze is vastgelegd in het model kwaliteitsstatuut GGZ en maakt zichtbaar wat de betrokken partijen hebben afgesproken over wat goede zorg is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) onderschrijven deze afspraken in het veld. Zorgaanbieders in de GGZ zijn wettelijk verplicht hun goedgekeurde, individuele kwaliteitsstatuut vanaf 01-01-2017 op hun website te publiceren. De contracten tussen GGZ zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn hiervan vanaf 2017 mede afhankelijk gemaakt. Voor het goedgekeurde Landelijke Kwaliteitsstatuut 3.0 (13-06-2022) van praktijkhouder Middelkoop zie: LKS 3.0 Middelkoop en van Mw. D. van der Jagt zie: LKS 3.0 Van der Jagt.

U kunt er dus vanuit gaan dat de diagnostiek- en behandelprotocollen binnen de Praktijk voor Neuropsychologie aan de meest actuele professionele richtlijnen en zorg- en kwaliteitsstandaarden voldoen. Wat dat inhoudelijk voor u betekent kunt u samen met uw behandelaar raadplegen op de website kwaliteitsontwikkelingggz.nl.

Privacy

Uw psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat uw privacy gewaarborgd is. Eventuele samenwerking met andere zorgprofessionals vindt altijd plaats met uw medeweten en toestemming. Verder wordt uw verwijzend huisarts of medisch specialist met uw goedvinden over de diagnostiek en/of behandeling geïnformeerd. Aan derden wordt alleen informatie verstrekt als u ons daartoe schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Klachten en geschillen

Mocht u ondanks onze inspanningen klachten hebben die niet in overleg met uw behandelend psycholoog of, in tweede instantie, met zijn of haar collega's kunnen worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de beroepsverenigingen LVVP of NIP waar de psychologen van de praktijk lid van zijn. Informatie over de klachtenregeling en de contactgegevens van de klachtencommissie van de LVVP vindt u hier.


Patientverenigingen

Contact

Bezoekadres
Locatie Lisse:
Medisch Centrum Lisse
Nassaustraat 31, 2161 RJ Lisse
-
Locatie Katwijk ZH:
Overrijn 7, 2223 ER Katwijk ZH

Postadres
Mallebrugge 4, 2223 BV Katwijk ZH

Telefoon, email & skype
Telefoon: 06 51 288 289
E-mail: info@mental-health.nl
Skype:
Middelkoop Neuropsychologie
© 2024 Middelkoop Neuropsychologie - Disclaimer - Voorwaarden Webontwikkeling: 2nd Chapter