06 51 288 289

Tekstgrootte

Patiënten

Aanmelding, afspraken en wachttijden

Aanmelding kan plaatsvinden telefonisch (06 51 288 289), per email (bij voorkeur via ons contactformulier) of brief. Na ontvangst van uw aanmelding wordt er uiterlijk binnen 8 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen voor een intake bij een van de psychologen. Indien wij geen passend aanbod hebben op uw zorgvraag (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid) dan verwijzen wij u terug naar de verwijzer met, indien mogelijk, een (verwijs)advies.

De intake vindt plaats uiterlijk binnen 2 weken na aanmelding. De uitnodiging voor de intake ontvangt u van uw behandelend psycholoog per telefoon of email. De wachttijd tussen intake en diagnose is maximaal 2 weken. Tussen de diagnose en de aanvang van de behandeling geldt een maximale wachttijd van ongeveer 1 week. De genoemde wachttijden zijn ruim binnen de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogeheten 'treeknormen'). Voor de SGGZ gelden vergelijkbare termijnen van 4 (periode aanmelding tot intake) en 2 (periode intake tot behandeling) weken. Wanneer u een wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met onze praktijk, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling​. Genoemde wachttijden worden maandelijks ge-update (laatste update: zie de homepage). Als zorgaanbieder zijn wij bovendien wettelijk verplicht (NZA) om onze wachttijd maandelijks aan te leveren bij Vektis.

Bij de eerste afspraak dient u de verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist mee te nemen. Een afspraak duurt 45 minuten tenzij anders afgesproken, zoals bij een neuropsychologisch onderzoek. Die duren afhankelijk van de vraagstelling 2-5 uur, inclusief korte pauze(s).

Afspraken kunnen tot uiterlijk 48 uur vóór het tijdstip van de afspraak van tevoren kosteloos worden afgemeld per telefoon, sms of email. In andere gevallen wordt E 50,00 'no show'-tarief in rekening gebracht (zie verder bij 'Vergoeding').

Bij spoedgevallen, niet zijnde een crisis-situatie (zie verder onder 'Crisis-situatie'), kunt u altijd direct een beroep op ons doen via het algemene telefoonnummer of emailadres. Voor vervanging tijdens ziekte, vakanties of verlof wordt zorggedragen. De vervangend psycholoog staat dan vermeld op onze website onder de rubriek 'Nieuws & Agenda'.

Werkwijze

Na gerichte ziekte- en/of zorggerichte (neuro)psychologische diagnostiek met klinisch interview, observatie, vragenlijsten en tests bestaat eventuele behandeling uit individuele en/of groepstherapie, die zowel steunend/structurerend als inzichtgevend kan zijn. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie (CGT), systeemtherapie en geheugen-strategietraining. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) wordt ingezet voor de behandeling van psychotrauma. De diagnostiek en behandeling kan voor een deel verlopen via e-health technieken waarbij gebruik wordt gemaakt van applicaties via internet, smart phone of video-consulting.

Het doel van de behandeling is het psychisch herstelproces op gang te brengen en te bestendigen. Voorts wordt steun geboden bij het accepteren en leren omgaan met de beperkingen van de (hersen)aandoening, thuis, op school of werk. Het welzijn / kwaliteit van leven van de patient en zijn/haar mantelzorger(s) en sociale omgeving staat daarbij altijd centraal.

Wij werken volgens de meest recente 'evidence-based' klinisch wetenschappelijke inzichten, richtlijnen en protocollen, bij voorkeur in multidisciplinair samenwerkingsverband. Daartoe onderhouden wij nauwe contacten met lokale en regionale zorginstellingen en (netwerken van) hulpverleners, waaronder huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, bedrijfsartsen en medisch specialisten zoals neurologen, revalidatieartsen en psychiaters.

Het gehele proces (inhoud en timing) van het diagnostiek- en/of behandelingstraject wordt in samenspraak met u van tevoren vastgelegd in een 'Behandelplan'. Bij de begin-, tussentijdse- en eindevaluatie van het traject wordt, naast de mondelinge toetsing tijdens ieder regulier consult, gebruik gemaakt van specifieke 'Routine Outcome Monitoring' (ROM) vragenlijsten. Het werken met ROM is binnen de GGZ wettelijk verplicht. In dat kader dienen wij de (geanonimiseerde) ROM gegevens conform contractuele overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) periodiek aan te leveren bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Na afsluiting van het behandeltraject wordt het resultaat daarvan, inclusief de duur van de behandelperiode, diagnose, toegepaste behandeltechnieken en (eventueel) advies, schriftelijk aan de verwijzer gecommuniceerd. U krijgt een kopie van deze afsluitende brief.

De tevredenheid van onze patienten meten wij aan het eind van een zorgtraject met de CQ-index (consumer quality index). Dit is een algemeen gebruikte vragenlijst waarmee u onze inspanningen met onder meer een rapportcijfer kunt beoordelen. Uw beoordeling wordt gebruikt voor het optimaal houden van de kwaliteit van onze zorg. Tot nu toe geven onze patienten gemiddeld een 8.3 als rapportcijfer voor onze totale zorgverlening (peiljaar 2017).

Vergoeding

Wij hebben contracten met alle (clusters van) Nederlandse zorgverzekeraars, te weten CZ, VGZ (waaronder Univé en ZEKUR), Multizorg VRZ (waaronder Zorg & Zekerheid), Menzis en Anderzorg, Zilveren Kruis, DSW en De Friesland en Caresq (Promovendum, National Academic en Besured). Jaarlijks stelt de NZA maximum tarieven vast voor de zorgproducten binnen de GBGGZ en SGGZ. Afhankelijk van het contract met de zorgverzekeraar mogen wij een bepaald percentage van het maximum NZA tarief deklareren als vergoeding voor onze verrichting(en). Het maximum tarief 'Overig ZorgProduct' (OZP)) voor de prestatie 'OZP niet-basispakketzorg Consult (code: 198300)' vastgesteld door de NZA en toegepast in onze praktijk bedraagt E 101,03 (2018) en E 105,25 (2019) per sessie. Bij behandeling, begeleiding of coaching zonder diagnose wordt dit OZP-tarief verhoogd met 21% BTW. Het Zorginstituut heeft de afgelopen jaren verschillende duidingen uitgebracht, over wat wel of niet verzekerde zorg is in de geneeskundige GGZ en ten laste van welk financieel kader GGZ interventies gebracht worden (zie ook: 'Uitleg aanspraken geneeskundige GGZ op basis van DSM-5 classificatie'). In de volgende documenten vindt u de NZA tarieven voor de zorgproducten in de GBGGZ (2018 en 2019) en de SGGZ (2018 en 2019).

Voor verzekeraars waarmee wij geen contracten hebben afgesloten, bijvoorbeeld buitenlandse verzekeringen van expats, hanteren wij 90% van de NZA tarieven (GBGGZ en SGGZ zorgproducten). Dit tarief van 90% hanteren wij eveneens voor zelfbetalers. Wij hanteren een 'no show'-tarief van E 50,00 als u zonder kennisgeving (tot uiterlijk 48 uur vóór het tijdstip van de afspraak) niet op een afspraak komt (zie ook bij 'Aanmelding, afspraken en wachttijden'). 'No shows' worden níet vergoed door uw zorgverzekeraar en worden door ons bij u in rekening gebracht onder de volgende algemene betalingsvoorwaarden.

In de GBGZZ zijn in de regel de volgende diensten uitgesloten voor vergoeding door uw zorgverzekeraar en dient u dus dan ook zelf te betalen. Het gaat om neurofeedback, intelligentieonderzoek,begeleidingen van niet-geneeskundige aard, zoals trainingen, coaching en cursussen, orthopedagogische zorg, hulp bij werk-, school- en relatieproblemen, behandeling van aanpassingsstoornissen, enkel diagnostiek zonder de bedoeling dat GGZ behandeling plaats vindt op basis van een diagnose volgens internationaal erkende standaarden (de DSM-5), behandeling met opname via het Minnesota model, behandeling bij obesitas (overgewicht) en eetverslaving, keuringen, bijvoorbeeld ten behoeve van rijvaardigheid, medisch psychologische zorg, meer dan 1 behandeltraject binnen één kalenderjaar, tenzij er twee maanden na het vorige behandeltraject klachtenvrij zijn verstreken, zorg aan huis.

Houdt u verder rekening met uw wettelijk verplicht eigen risico van E 385,00 (2018 en 2019). Voor overige voorwaarden verwijzen wij u naar uw zorgpolis. De tarieven voor consultancy, keuringen of supervisie (allen BTW belast) zijn op aanvraag te verkrijgen.

Crisis-situatie

Soms kan het gebeuren dat gedrag dusdanig is ontregeld dat er sprake is van een crisissituatie waarbij direct en doelmatig handelen is vereist. In dat geval dient er contact te worden opgenomen met uw huisarts of huisartsenpost. Is er sprake van acuut levensgevaar? Bel dan 112. Lees meer over crisissituaties bij GGZ Rivierduinen.

Kwaliteitswaarborg, kwaliteitsstatuut GGZ, Keurmerk Basis GGZ

Uw psycholoog is BIG-geregistreerd. Voor deze registratie dient elke psycholoog aan bepaalde wettelijke voorwaarden te voldoen. De toetsing op registratie en 5-jaarlijkse herregistratie na bij- en nascholing, intervisie en andere professionele activiteiten is in handen van de Federatie van Gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten (FGzP). Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en voldoen als zodanig aan de door hen gestelde LVVP kwaliteitscriteria en NIP beroepscode. De LVVP en het NIP zijn beroepsverenigingen. Voor onze opleidingserkenning GZ-psycholoog (zie ook 'Opleiding & Onderzoek') worden wij iedere 5 jaar gevisiteerd door het RINO.

Patientenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een veldnorm voor de kwaliteit voor de curatieve GGZ ontwikkeld. Deze is vastgelegd in het model kwaliteitsstatuut GGZ en maakt zichtbaar wat de betrokken partijen hebben afgesproken over wat goede zorg is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) onderschrijven deze afspraken in het veld. Zorgaanbieders in de GGZ zijn wettelijk verplicht hun goedgekeurde, individuele kwaliteitsstatuut vanaf 01-01-2017 op hun website te publiceren. De contracten tussen GGZ zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn hiervan vanaf 2017 mede afhankelijk gemaakt. De goedgekeurde kwaliteitsstatuten (KS) van de afzonderlijke psychologen in onze praktijk kunt u vanaf 01-01-2017 inzien: KS Middelkoop, KS Leder.

De Praktijk voor Neuropsychologie is drager van het Keurmerk Basis GGZ 2017 (Keurmerk 2017 certificaat 2017, factsheet, folder-2017) en 2018 (certificaat 2018, folder-2018) en behoort hiermee tot de voorlopers als het gaat om concretiseren van patientgerichtheid in de behandeling, de implementatie van innovaties, samenwerking in de keten en transparantie over de werkwijze en ervaringen van patienten. Zie verder de website van de Stichting KiBG: Keurmerk Basis GGZ.

U kunt er dus vanuit gaan dat de diagnostiek- en behandelprotocollen binnen de Praktijk voor Neuropsychologie aan de meest actuele professionele richtlijnen en zorg- en kwaliteitsstandaarden voldoen. Wat dat inhoudelijk voor u betekent kunt u samen met uw behandelaar raadplegen op de website kwaliteitsontwikkelingggz.nl.

Privacy

Uw psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat uw privacy gewaarborgd is. Eventuele samenwerking met andere zorgprofessionals vindt altijd plaats met uw medeweten en toestemming. Verder wordt uw verwijzend huisarts of medisch specialist met uw goedvinden over de diagnostiek en/of behandeling geïnformeerd. Aan derden wordt alleen informatie verstrekt als u ons daartoe schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Klachten en geschillen

Mocht u ondanks onze inspanningen klachten hebben die niet in overleg met uw behandelend psycholoog of, in tweede instantie, met zijn of haar collega's kunnen worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de beroepsverenigingen LVVP of NIP waar de psychologen van de praktijk lid van zijn. Informatie over de klachtenregeling en de contactgegevens van de klachtencommissie van de LVVP vindt u in het kader 'Lees meer over ...' op deze pagina.


Patientverenigingen

Contact

Bezoekadres
Locatie Katwijk:
Overrijn 7, 2223 ER Katwijk ZH
Locatie Lisse:
Vivaldistraat 67a, 2162 AB Lisse

Postadres
Mallebrugge 4, 2223 BV Katwijk ZH

Telefoon, email & skype
Telefoon: 06 51 288 289
E-mail: info@mental-health.nl
Skype:
Middelkoop Neuropsychologie
© 2019 Praktijk voor Neuropsychologie Middelkoop - Disclaimer - Voorwaarden Webontwikkeling: 2nd Chapter BV